rotating bowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating bowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating bowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating bowl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating bowl

    * kỹ thuật

    bình chứa xoay