rotating furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating furnace

    * kỹ thuật

    lò quay