rotating compressor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating compressor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating compressor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating compressor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating compressor

    * kỹ thuật

    máy nén roto