rotating speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating speed

    * kỹ thuật

    tốc độ quay