rotating boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating boom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating boom

    * kỹ thuật

    cần trục xoay