rotating evaporator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating evaporator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating evaporator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating evaporator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating evaporator

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thiết bị bay hơi quay