rotating converter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating converter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating converter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating converter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating converter

    * kỹ thuật

    máy đổi điện quay