rotating goniometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating goniometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating goniometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating goniometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating goniometer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy tìm phương quay