rotating shovel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating shovel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating shovel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating shovel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating shovel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy xúc xoay