rotating liquid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating liquid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating liquid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating liquid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating liquid

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất lỏng quay