rotating shower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating shower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating shower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating shower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating shower

    * kỹ thuật

    vòi phun nước rửa quay