rotating mirror nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating mirror nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating mirror giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating mirror.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating mirror

    * kỹ thuật

    gương quay