rotating scratcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating scratcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating scratcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating scratcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating scratcher

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy cạo quay