peripheral workforce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral workforce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral workforce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral workforce.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral workforce

    * kinh tế

    lực lượng lao động ngoại vi