peripheral driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral driver

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ điều khiển ngoại vi