peripheral node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral node

    * kỹ thuật

    nút cuối

    nút ngoại vi

    mấu neo