peripheral skirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral skirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral skirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral skirt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral skirt

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gờ ngoại vi

    tấm chắn ngoài