peripheral link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral link

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    liên kết ngoại vi