peripheral milling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral milling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral milling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral milling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral milling

    * kỹ thuật

    sự phay bao hình