peripheral glow-pg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral glow-pg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral glow-pg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral glow-pg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral glow-pg

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộc gọi thường trực