peripheral gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral gas

    * kỹ thuật

    vật lý:

    khí ngoại vi