peripheral grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral grinding

    * kỹ thuật

    sự mài ở biên