peripheral host node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral host node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral host node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral host node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral host node

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút chủ ngoại vi