peripheral turbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral turbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral turbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral turbine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral turbine

    * kỹ thuật

    tuabin hướng tâm