peripheral interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral interface

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao diện ngoại vi