peripheral module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral module

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    môđun ngoại vi