peripheral moraine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral moraine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral moraine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral moraine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral moraine

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    băng tích ngoại vi