peripheral scotoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral scotoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral scotoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral scotoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral scotoma

    * kỹ thuật

    y học:

    điểm tối ngoại vi, ám điểm ngoại vi