peripheral neuralgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral neuralgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral neuralgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral neuralgia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral neuralgia

    * kỹ thuật

    y học:

    đau dây thần kinh ngoại vi