peripheral nucleon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral nucleon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral nucleon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral nucleon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral nucleon

    * kỹ thuật

    vật lý:

    nuclon ngoại vi