peripheral limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral limit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giới hạn ngoại vi