peripherals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripherals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripherals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripherals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripherals

    * kinh tế

    các thiết bị ngoại vi