peripheral celocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral celocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral celocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral celocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral celocity

    * kỹ thuật

    vận tốc biên