peripheral file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral file

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tệp thường trực