peripheral subsystem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peripheral subsystem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peripheral subsystem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peripheral subsystem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peripheral subsystem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống con ngoại vi