pay school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pay school

    * kinh tế

    trường tư