pay policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pay policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pay policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pay policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pay policy

    * kinh tế

    chính sách tiền lương