part of sentence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

part of sentence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm part of sentence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của part of sentence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • part of sentence

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    từ ngữ