partition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partition.

Từ điển Anh Việt

 • partition

  /pɑ:'tiʃn/

  * danh từ

  sự chia ra

  ngăn phần

  liếp ngăn, bức vách ngăn

  (chính trị) sự chia cắt đất nước

  (pháp lý) sự chia tài sản

  * ngoại động từ

  chia ra, chia cắt, ngăn ra

  to partiton off

  ngăn (một căn phòng...) bằng bức vách

 • partition

  sự phân hoạch, sự phân chia

  conjugate p.s (đại số) phân hoạch liên hợp

  simplicial p. (tô pô) phân hoạch đơn hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partition

  * kỹ thuật

  chia

  chia phần

  đoạn

  ngăn

  phần

  phân chia

  phân đoạn

  sự chia ra

  sự ngăn

  sự phân bố

  sự phân chia

  sự phân đoạn

  sự phân đôi

  sự tách

  tấm ngăn

  tường trong

  vách

  vách (ngăn)

  vách chắn

  xây dựng:

  phần chia

  vách ngăn

  toán & tin:

  phần dành riêng

  phân hoạch

  phân khu

  sự phân hoạch

  vùng

  cơ khí & công trình:

  sự phân ra

  vật lý:

  sự tách đồng vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • partition

  a vertical structure that divides or separates (as a wall divides one room from another)

  Synonyms: divider

  (computer science) the part of a hard disk that is dedicated to a particular operating system or application and accessed as a single unit

  (anatomy) a structure that separates areas in an organism

  divide into parts, pieces, or sections

  The Arab peninsula was partitioned by the British

  Synonyms: partition off

  separate or apportion into sections

  partition a room off

  Synonyms: zone

  Similar:

  division: the act of dividing or partitioning; separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart

  Synonyms: partitioning, segmentation, sectionalization, sectionalisation