partition law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partition law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partition law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partition law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partition law

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    định luật phân bố