partition cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partition cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partition cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partition cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partition cap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đỉnh tường ngăn