partiable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partiable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partiable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partiable.

Từ điển Anh Việt

  • partiable

    /'pɑ:tibl/

    * tính từ

    có thể chia được (của thừa kế...)