particle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particle.

Từ điển Anh Việt

 • particle

  /'pɑ:tikl/

  * danh từ

  chút, tí chút

  he has not a particle of sense: nó không có một tí ý thức nào cả

  (ngôn ngữ học) tiểu từ không biến đổi; tiền tố, hậu tố

  (vật lý) hạt

 • particle

  hạt

  alpha p. hạt anpha

  fluid p. hạt chất lỏng

  relativistic p. hạt tương đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • particle

  * kỹ thuật

  chất điểm

  điều khoản

  hạt

  phần tử

  toán & tin:

  hạt, phần tử

  cơ khí & công trình:

  mảnh nhỏ

  mảnh vụn (kim khí)

  xây dựng:

  thể bị hao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • particle

  a body having finite mass and internal structure but negligible dimensions

  Synonyms: subatomic particle

  a function word that can be used in English to form phrasal verbs

  Similar:

  atom: (nontechnical usage) a tiny piece of anything

  Synonyms: molecule, corpuscle, mote, speck