particle beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particle beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particle beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particle beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • particle beam

    * kỹ thuật

    chùm hạt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • particle beam

    a collimated flow of particles (atoms or electrons or molecules)