particle trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particle trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particle trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particle trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • particle trap

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bẫy hạt