particle mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particle mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particle mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particle mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • particle mass

    * kỹ thuật

    khối lượng hạt