particle size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particle size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particle size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particle size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • particle size

    * kỹ thuật

    cỡ hạt

    kích thước hạt