party b nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party b nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party b giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party b.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • party b

    * kinh tế

    bên B (hợp đồng)