party of democratic kampuchea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party of democratic kampuchea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party of democratic kampuchea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party of democratic kampuchea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • party of democratic kampuchea

    Similar:

    khmer rouge: a communist organization formed in Cambodia in 1970; became a terrorist organization in 1975 when it captured Phnom Penh and created a government that killed an estimated three million people; was defeated by Vietnamese troops but remained active until 1999

    Synonyms: KR, Communist Party of Kampuchea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).