party-wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party-wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party-wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party-wall.

Từ điển Anh Việt

  • party-wall

    * danh từ

    tường chung (của hai căn nhà))